Obec Brodno

Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline

kontakt: Ing. Ján Pažický, Cezpoľná 380/5, 010 14 Žilina-Brodno

tel.: 0915 837557, E-mail: janpaz@stonline.sk

 

 

 

 

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Výboru č. 8

 stretnutie poslancov s občanmi Brodna 

 

Dňa 22.01.2018 o 17,00 hod. v jedálni ZŠ Brodno podľa Harmonogramu poslaneckých stretnutí na rok 2018 sa uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline v zložení poslancov Ing. Ján Pažický, Mgr. Emília Talafová a Ján Púček. Zasadnutie sa uskutočnilo za účelom stretnutia poslancov s občanmi mestskej  časti Brodno. Stretnutia sa zúčastnil aj pracovník Mestskej polície Žilina komisár MP Mgr. Martin Matejko.  

V úvode poslanec Pažický privítal kolegov poslancov, zástupcu MP a prítomných občanov. Všetkým prítomným zaželal  do nového roka predovšetkým veľa zdravia a úspechov v osobnom aj pracovnom živote.

V ďalšom oboznámil prítomných s programom stretnutia:

 1. 1)Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia
 2. 2)Formulovanie nových požiadaviek občanov Brodna do zápisnice
 3. 3)Diskusia
 4. 4)Ukončenie

 

K jednotlivým bodom programu:

 1. 1)Poslanec Pažický podľa zápisníc z prechádzajúcich stretnutí poslanca s občanmi informoval o stave plnenia požiadaviek. K jednotlivým požiadavkám je stručne uvedené stanovisko príslušného odboru MsÚ, prípadne uvedený aktuálny stav plnenia požiadavky:

-Zaradiť dobudovanie miestnej komunikácie na Záhumenskej ulici do investičného plánu na rok 2018. Dobudovanie MK bude možné v prípade dostatku finančných prostriedkov. Je zaradené do návrhu Plánu investícii mesta Žilina na roky 2018-2021.

-Preveriť na DPMŽ, či došlo k oficiálnemu zrušeniu autobusovej zastávky pri Anite. Ak áno, prečo o tom neboli občania riadne informovaní a prečo nedošlo aj k oprave cestovného poriadku? Zrušenie zastávky „Koliba“ – pri Anite na linke č. 22 bolo zo strany DPMŽ oficiálne oznámené verejnosti dňom platnosti zmien v cestovných poriadkoch od 1.4.2017 – viď informácia na našej web stránke. Cestovné poriadky sme od tohto dátumu zmenili nielen na zastávkach, ale aj na našej web stránke, v mobilnej aplikácii a na mapách Google v službe Transit. Zároveň boli informácie o zmenách zverejnené aj na zastávkach MHD.

-Preveriť, na základe čoho bola umiestnená dopravná značka na súkromnom pozemku medzi rodinným domom rodiny Mičiakovej a Kultúrnym domom. Dopravná značka nebola umiestnená mestom Žilina – pravdepodobne ju umiestňovali Železnice SR. V takomto prípade občan musí strpieť osadenie takejto dopravnej značky.

-Navrhnúť riešenie na zlepšenie dopravnej situácie v časti Brodna za cintorínom smerom Na Tobolky a Podskaličnú ulicu. Buď obmedziť maximálnu povolenú rýchlosť, alebo vytvoriť nejakú zónu, zároveň zakázať prejazd vozidlám cez spodnú časť Podskaličnej ulice smerom na Kysucké Nové Mesto. Bola vykonaná ohliadka s pracovníkmi ODI Žilina, boli navrhnuté riešenia, ktoré budú následne realizované.

-Zabezpečiť vykonávanie zimnej údržby na ulici Ku studienke, smerom k jestvujúcim bytovkám a rodinným domom. Zimná údržba bude prebiehať podľa schváleného operačného plánu zimnej údržby.

-Vykonať preventívnu akciu na parkovanie na Zábrežnej ulici, aj v ďalších častiach Brodna na dodržiavanie príslušných dopravných predpisov a upozorňovať tých vodičov, ktorí porušujú predpisy v tejto oblasti.V mesiaci október 2017 boli hliadkami okrsku Mesto – centrum vykonané preventívne akcie vo forme písomného upozorňovania vodičov stojacich v rozpore so všeobecnou úpravou cestnej vo volebnom okrsku č. 8. Dňa 17.10.2017 v Budatíne, dňa 20.10.2017 v Považskom Chlmci, dňa 21.10.2017 v Zádubní a dňa 28.10.2017 v Brodne. Opakované akcie prebehnú v mesiaci december 2017 za účelom zabezpečenia plynulého prejazdu vozidiel technických služieb, vykonávajúcich zimnú údržbu pozemných komunikácií.

-Zabezpečiť orezanie spodných konárov líp na miestom cintoríne pri kríži. Bude vykonaná obhliadka.

-Opakovaná požiadavka: Na miestnom cintoríne vybudovať urnovú stenu v miestach, kde stála bývalá márnica. Požiadavka bude zaradená do Investičného plánu mesta Žilina na roky 2018-2021.

-Opakovaná požiadavka: Občania opakovane požadujú na Zábrežnej ulici obmedziť rýchlosť, prípadne prijať účinné opatrenia k tomu, aby vodiči boli nútení dodržiavať max. povolenú rýchlosť. Mnohí vodiči nerešpektujú max. povolenú rýchlosť v obci a jazdia neprimerane vysokými rýchlosťami. V obci nie sú vybudované chodníky pre občanov a situácia je nebezpečná najmä pri ceste detí do a zo školy, ale aj pre starších občanov. Opakovaný podnet - už bolo v minulosti odpovedané.

-VKK umiestňovať v mestských častiach volebného obvodu č.8 tri krát ročne. Požiadavka splnená – VKK budú v roku 2018 rozmiestnené 3 krát, a to  v termínoch: 20.3.-24.3., 8.6.-9.6. a 16.10.-20.10. 

-Zaslať NDS informáciu o požiadavke občanov postaviť protihlukovú stenu na ceste 1. triedy. Počet vozidiel od čias výstavby tejto cesty dodnes vzrástol niekoľkokrát, tým aj hluk, ktorý je už v súčasnosti neúnosný. Mesto zašle list na NDS s danou požiadavkou.

-Umiestniť pred zimným obdobím nádoby s posypovým materiálom na miesta, kde počas zimy dochádza k problémom pri neudržiavanej ceste a vodič, prípadne chodci si musia pomáhať posypom. Jedná sa o: podchod smerom k lávke na Vranie, na konci ulice Sadová pri potoku, križovatka ulíc Podskaličná a Nadskaličná, križovatka ulíc Cezpoľná a Na Tobolky, na začiatku ulice Zároháčovská, pod vrchnou časťou Brodňanskej ulice. Nádoby na posypový materiál sa umiestňujú spravidla pri cintorínoch kde je prístupová komunikácia s vyšším sklonom a taktiež miesta s väčšou intenzitou chodcov. Ostatné miesta sú zabezpečené podľa operačného plánu zimnej údržby.

 

Poslanec Pažický následne informoval ohľadne ďalších požiadaviek občanov, alebo o vlastných iniciatívnych aktivitách/návrhoch, ako aj o dôležitých  veciach, ktoré od posledného stretnutia boli v Brodne realizované, resp. sa udiali.

 • Od 18.10.2017 v Brodne prebehla pomerne rozsiahla oprava výtlkov na miestnych komunikáciách, najmä na Zábrežnej a hornej časti Brodňanskej ulice.
 • V októbri boli zo strany SVP š.p. vyčistené zberné jamy potoka Brodnianka v časti pri ZŠ, ako aj toku Brodenec v časti za ZŠ.
 • Bola dokončená realizácia bezdrôtového rozhlasu v Brodne, ktorá bola vykonaná podľa na to schváleného projektu. Výhrady občanov voči kvalite vysielania a jej hlasitosti boli zaslané príslušnému pracovníkovi mesta. 
 • Podarilo sa vyriešiť situáciu na konečnej autobusovej zastávke MHD, kde vodiči MHD sa odmietali autobusmi otáčať s tým, že takto musia vedome porušovať dopravné predpisy. V priestore križovatky boli umiestnené nové dopravné značky obmedzujúce rýchlosť na max. 30 km/hod. a dodatková tabuľa s textom Otáčanie vozidiel MHD.
 • Na základe požiadavky poslanca Mestská polícia zabezpečila koncom októbra počas  jedného týždňa v ranných hodinách prítomnosť pracovníka MP pri železničnom prejazde, ktorý dozoroval bezpečný prechod detí. Tým sme reagovali na upozornenie občanov, že boli zaznamenané prebehnutia detí cez prechod počas zatvorených rámp svetelnej signalizácie.
 • V Brodne v časti katastra pred a za Oškerdou boli koncom roka pomenované dve ulice patriace do časti Brodno. Nové názvy ulíc sú Oškerdská cesta a Snežnická cesta. 
 • Na základe požiadavky občanov žijúcich na Snežnickej ceste boli v decembri nainštalované nové svietidlá verejného osvetlenia tak, že v súčasnosti je už na každom stĺpe elektrického vedenia aj lampa verejného osvetlenia.
 • Do investičného plánu spoločnosti SEVAK na rok 2018 sa podarilo zaradiť dve investičné akcie v Brodne. Jedná sa o úsek kanalizácie v strede Brodna, od hornej autobusovej zastávky po ZŠ. Mesto aj poslanec Pažický podnikli aktivity, aby táto akcia bola zaradená do investičného plánu spoločnosti SEVAK na rok 2018, nakoľko stavba úzko súvisí s pripravovanou rekonštrukciou potoka Brodnianka. Ďalšia stavba na rok 2018 je vybudovanie dotláčacej stanice  vody v hornej časti ulice Brodňanská.
 • K téme Podskaličný vodovod – koncom roka 2017 boli vymenené tlakové nádoby v budove vodojemu. Zo strany mesta Žilina boli koncom roka dotknutým občanom zaslané listy, aby v prípade, ak majú občania záujem o napojenie sa na nový vodovod a vyvedenie vodovodnej prípojky mimo cestu, zaslali na mesto podpísané zmluvy o budúcich zmluvách so spoločnosťou SEVAK. V prípade záujmu dostatočného počtu občanov o napojenie sa na nový vodovod by tento  vybudovala spoločnosť  SEVAK. V súčasnosti sa na meste kompletizujú odpovede od občanov, podľa výsledku bude rozhodnuté o ďalšom postupe.
 • Pred Sviatkom Všetkých Svätých bol dokončený prístrešok na miestnom cintoríne – bolo tu osadené nové umývadlo a dorobený trativod. Osadilo sa aj zábradlie  ku schodom smerom ku krížu. Na realizáciu boli použité finančné prostriedky z „investičných-kapitálových“ pohotovostných  zdrojov výboru, ktoré mal v roku 2017 k dispozícii poslanec Pažický. Väčšinu prostriedkov poslanec Pažický určil na vytvorenie parkovacích miest pri cintoríne v Zádubní – o čom informoval na predchádzajúcom stretnutí s občanmi Brodna dňa 16.10.2017.  
 • Pracovníci VPP sa aktívne podieľali pri upratovaní miestneho cintorína pred Sviatkom Všetkých Svätých.
 • Poslanec Pažický informoval, že futbalisti z RTJ Brodno získali od mesta Žilina koncom roka 2017 športovú dotáciu vo výške 5.000,- €, čo im pomohlo zabezpečiť si také potreby pre športovú činnosť, ktoré by bez tejto dotácie nemali šancu si z vlastných zdrojov zaobstarať.
 • V súvislosti s riešením zosuvu svahu v Brodne „nad Valcharčiakovcami“ pokračujú  ďalšie kroky zo strany Mesta Žilina, potrebné k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia. Čaká sa najmä na odpovede dotknutých organizácií. V tomto je mestu nápomocný aj Ing. J. Barčík.
 • Čo sa týka pripravovanej rekonštrukcie potoka Brodnianka, poslanec Pažický prečítal text odpovede na jeho interpeláciu na pána primátora – text tvorí prílohu tejto zápisnice. Na rokovaní pána primátora Ing. Chomu s generálnym riaditeľom SVP, š.p. bol daný prísľub, že SVP dorieši všetko potrebné tak, že do konca roka 2017 požiada o vydanie stavebného povolenia a na rok 2018 zaradí túto stavbu do investičného plánu. Podľa informácií z SVP š.p. sa tak aj stalo, za čo poslanec Pažický vyslovil všetkým zainteresovaným osobné poďakovanie. 

 

 1. 2)Formulovanie nových požiadaviek občanov Brodna do zápisnice.

Prítomní občania v ďalšej časti vyslovili nasledovné požiadavky, ktoré požiadali uviesť do tejto zápisnice:

-Opakovaná požiadavka: Zabezpečiť opravu komunikácie na ulici Záhrbie – položiť nový asfaltový koberec. Komunikácia je v dezolátnom stave. 

-Pred domom smútku na miestnom cintoríne sú vytvorené jamy, v ktorých stojí voda. Počas pohrebov ľudia musia stáť buď vo vode, alebo  v blate na trávnatých okrajoch plochy. Občania požadujú priestor buď vyasfaltovať, alebo položiť zámkovú dlažbu.

-Opakovaná požiadavka: Čo najskôr realizovať výstavbu vodovodu na ul. Záhumenská – požiadavka s podpísanými zmluvami o budúcich zmluvách bola zaslaná na mesto Žilina poslancom Pažickým dňa 11.9.2017, odpoveď doteraz nebola zaslaná. 

-Občania požadujú, aby bola zimná údržba v Brodne vykonávaná kvalitnejšie ako doteraz. Do kopcovitých častí sa občania často nemôžu dostať autami z dôvodu zle a neskoro vykonávanej zimnej údržby. Občania sa pýtajú, čo by sa stalo v prípade, ak by sa nemohla napr. sanitka dostať do takýchto častí Brodna z dôvodu, že komunikácia nie je buď odhrnutá, alebo odhrnutá síce je, ale nie je posypaná.

-Počas vykonávania zimnej údržby došlo k poškodeniu asfaltu stojom vykonávajúcim odhŕňanie snehu v hornej časti Zárohačovskej ulice. Na jar je potrebné čo najskôr vykonať opravu poškodeného úseku.

-Občania požadujú vykonať revíziu zo strany SEVAK, alebo mesta Žilina, na jestvujúce kanalizačné poklopy na komunikáciách v Brodne. Kritická situácia je u poklopu pred rodinným domov č.s.  24 na Zábrežnej ulici a v blízkosti RD č.s. 184 na Brodňanskej ulici pred kostolom. Koncom roka 2017 bol opravovaný kanalizačný poklop pred RD č.s. 45 pri vstupe do Brodna– krátko po vykonaní opravy však poklop búcha ešte viac ako pred opravou. Toto občania požadujú realizovať ako reklamáciu vykonanej opravy.

-Opakovaná požiadavka: Oproti starému cintorínu vedľa bývalej škôlky, na ul. Ku krížu, bol pri zrezaní lipy ohnutý stĺp verejného rozhlasu – občania požadujú tento stĺp čo najskôr odstrániť, nakoľko sa obávajú že sa stĺp zlomí a niekoho zraní. 

-Občania požadujú, aby zo strany mesta Žilina boli urýchlene začaté práce na príprave projektovej dokumentácie k dobudovaniu kanalizácie a vodovodu v tých častiach Brodna, kde tieto siete ešte nie sú. 

 

 1. 3)Diskusia

Počas prerokovania prvých dvoch bodov programu aj v časti diskusia prítomní a  občania priebežne vyjadrili nasledovné postrehy a postoje:

Poslanec Pažický v úvode stretnutia uviedol, že na decembrovom zasadnutú mestského zastupiteľstva dali poslanci volebného obvodu č.8 tri pozmeňujúce návrhy k rozpočtu na rok 2018. Týkali sa výstavby lávky Brodno-Vranie, úpravy miestnej komunikácie + premostenie potoka v Brodne (súvisí s rekonštrukciou potoka Brodnianka) a rekonštrukcie havarijného stavu strechy MŠ Zástranie. Prvé dve požiadavky sú už dlhodobo rozbehnuté akcie, ktoré už aj v roku 2017 boli kryté v rozpočte, len sa nestihli z rôznych dôvodov v roku 2017 zrealizovať. Poslancom výboru šlo o to, aby boli už začiatkom roka 2018 pripravené finančné prostriedky, aby sa mohlo v týchto akciách intenzívne pokračovať. Aj keď tieto pozmeňujúce návrhy boli poslancami mestského zastupiteľstva dňa 4.12.2017 schválené, na ďalších dvoch mimoriadnych zasadnutiach mestského zastupiteľstva došlo zo strany kolegov poslancov k zrušeniu uznesení o schválení týchto finančných prostriedkov. Tieto prostriedky preto budú predmetom ďalšieho schvaľovania až na aprílovom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Prítomní poslanci p. Púček a p. Talafová vyjadrili hlboké rozčarovanie z takéhoto postupu a prístupu niektorých kolegov poslancov z klubov, pôsobiacich pri MZ. Poslanec Pažický spresnil, že poslanec M. Kapitulík na každom hlasovaní podporil návrhy poslancov výboru č.8, ktoré sa týkali nášho volebného obvodu. V závere poslanci vyjadrili očakávanie, že financie na uvedené akcie budú na aprílovom zastupiteľstve kolegami poslancami schválené tak, ako to títo poslanci prisľúbili. 

Ľ. Balta vyjadril poďakovanie poslancom za ich prácu a za to, s čím všetkým sa musia pri ich práci potýkať.

Pani Janotová požiadala o vysvetlenie, ako poslanci mestského zastupiteľstva môžu neschválením finančných prostriedkov blokovať pripravovanú rekonštrukciu potoka Brodnianka. Poslanec Pažický vysvetlil, že sa jedná o dve stavby. Prvá je rekonštrukcia potoka Brodnianka, ktorú bude realizovať a financovať SVP, š.p.. Druhou stavbou je úprava MK + premostenie potoka v Brodne – tú rieši a financuje mesto. Neschválením finančných prostriedkov zo strany poslancov by bola ohrozená táto stavba.

V rámci diskusie k pripravovanej rekonštrukcii potoka Brodnianka p. Olexová vystúpila proti poslancovi Pažickému, že sa nedostatočne stará o ňou vznesené požiadavky, na ktoré zo strany mesta nedostáva odpovede a musí si sama na meste tieto preverovať. Poslanec Pažický sa voči tomuto dôrazne ohradil. To, že jej nevie uviesť parametre aké napr. rozmery bude mať koryto potoka či komunikácia, ako blízko pôjde potok k jej rodinnému domu atď. neznamená, že jej požiadavky nerieši a nevenuje sa im. O tom svedčí aj fakt, že na základe požiadavky p. Olexovej v októbri – iba kvôli p. Olexovej - došli osobne  projektant stavby potoka Ing. Chládek a pracovníčka prípravy investícii SVP, š.p. Ing. Ficeková do Brodna a odpovedali p. Olexovej na jej otázky priamo na mieste pri jej rodinnom dome a ona ich vysvetlenie akceptovala. Prečo teraz opakovane takéto otázky kladie jemu, nerozumie, mala predsa možnosť sa pýtať na to najkvalifikovanejších osôb.

P. Olexová uviedla, že za všetkými týmito zmenami týkajúcimi sa potoka stoja bratia Horvátovci, keby oni do toho nešpárali, mesto by netlačilo na SVP, aby došlo k zmene posunutia koryta. Potok tak podľa jej názoru už mohol byť dávno hotový. Podľa písomného vyjadrenia z mesta, ktoré má p. Olexová k dispozícii, bude komunikácia široká minimálne 6 m a domnieva sa, že pri takejto šírke komunikácie tam bude postavený aj chodník. Poslanec Pažický uviedol, že o chodníku nemá žiadne informácie – čo sa následne potvrdilo aj prečítaním listu/vyjadrenia z mesta p. Olexovou.

Prítomný F. Horvát jej odvetil, že rozšírenie komunikácie v danom úseku je prospešné pre celé Brodno, po ceste chodia aj starší ľudia do a z kostola, cesta je v danom mieste naozaj úzka a môže dôjsť k zraneniu chodcov, alebo škodám na motorových vozidlách. Je potrebné vytvoriť možnosť, aby aj v prípade, že v danom mieste bude stáť motorové vozidlo, mali možnosť ho obísť iné vozidlá, napr. aj sanitka, alebo hasiči. Ak sa cesta nerozšíri teraz pri rekonštrukcii potoka, potom táto úzka cesta zostane už prakticky navždy, lebo potok už v budúcnosti nikto nebude posúvať. V konečnom dôsledku sa takto situácia zlepší aj p. Francovi, ktorý má v súčasnosti komplikovaný vjazd do dvora práve v dôsledku úzkej cesty v danom mieste, aj pani Olexovej, ktorej oporný múr potoka zastabilizuje celý jej rodinný dom. 

Poslanec Púček odporučil p. Olexovej, aby využívala svoje právo účastníka konania - v rámci konania sa mala a má možnosť pýtať a vyjadrovať. Pokiaľ sú jej námietky relevantné, mali by byť vypočuté.

Vyjadrovať sa a priori proti posunutiu koryta a rozšíreniu cesty, na druhej strane však požadovať urýchlené začatie rekonštrukcie potoka a stabilizáciu zosuvu svahu, si protirečí.

Aj ďalší prítomní občania podporili, že je treba myslieť nielen na seba a vlastný prospech, ale aj na ostatných spoluobčanov. Poslanec Pažický uviedol, že v celej dolnej časti sa koryto potoka tiež posúva smerom do priľahlých pozemkov – napr. u RD rodiny Hankových už teraz ide potok skoro tesne vedľa ich domu, ale oni voči tomu nenamietajú a neohrozujú tak realizáciu celej rekonštrukcie potoka. Čiže aj v dolnej časti potoka sa posúva koryto bližšie k rodinným domom, aby mohla byť zachovaná patričná šírka komunikácie a občania to chápu a dali súhlasy so záberom svojich súkromných pozemkov. Občania potrebujú opravu potoka, ale zároveň potrebujú aj rozšírenie komunikácií, ktoré je technicky teraz naozaj možné realizovať.

F.Horvát vyjadril poďakovanie poslancovi Pažickému zo to, že v okolí komunikácie medzi Brodnom a Budatínom (zadná komunikácia z areálu miestneho družstva), v letných mesiacoch SEVAK vykonal opravu kanalizačných poklopov, nakoľko mnohé boli poškodené, niektoré zhodené z betónových skruží, v dôsledku čoho sa v okolí šíril nepríjemný zápach. 

Na záver diskusie poslanec Pažický vyzval, aby občania Brodna dodržiavali max. povolenú rýchlosť v obci, najmä v priestore križovatky pri konečnej autobusovej zastávke. Taktiež požiadal prítomných, aby apelovali s touto požiadavkou aj na rodinných príslušníkov, susedov a známych, pretože po Brodne väčšinou jazdia vodiči z Brodna, alebo tí, ktorí sú s nejakým občanom Brodna v nejakom vzťahu. 

 

 1. 4)Ukončenie

Na  záver poslanec Pažický vyjadril poďakovanie vedeniu mesta za plnenie doterajších požiadaviek občanov Brodna a vyjadril presvedčenie, že sa kompetentní pracovníci budú aj novými požiadavkami, uvedenými v tejto zápisnici, zaoberať a tieto budú podľa finančných možností zrealizované. Prítomným občanom aj hosťom poďakoval za účasť na stretnutí, ktoré následne ukončil.

 

 

Vypracoval: poslanec Ing. Ján Pažický