Obec Brodno

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Výboru č. 8 stretnutie poslancov s občanmi Brodna Dňa 8.4.2015 o 17,00 hod. v ZŠ Brodno sa podľa Harmonogramu poslaneckých stretnutí v roku 2015 uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline v zložení poslancov: Ing. Ján Pažický a Ján Púček.

Zasadnutie sa uskutočnilo za účelom stretnutia poslanca s občanmi mestskej časti Brodno. Stretnutia sa taktiež zúčastnili pracovník Mestskej polície Žilina p. Majerík. V úvode stretnutia poslanec Pažický privítal hostí a prítomných občanov a oboznámil ich s programom stretnutia:

1) Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z poslednej schôdze

2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Brodna do zápisnice

3) Diskusia

4) Ukončenie

K jednotlivým bodom programu:

1) Poslanec Pažický podľa zápisnice z prechádzajúceho stretnutia poslanca s občanmi zo dňa 5.1.2015 informoval o stave plnenia požiadaviek. Uviedol, že všetky požiadavky občanov sa uvádzajú v tzv. tabuľke požiadaviek výborov mestských častí a sú prideľované jednotlivým odborom Mestského úradu v Žiline na vybavenie. Odbory po posúdení požiadaviek uvedú ku každej svoje stanovisko. Informoval, že v utorok 7.4.2015 spolu s vedúcim Odboru dopravy MsÚ v Žiline p Rolkom spolu navštívili Brodno a p. Rolko sa osobne oboznámil so situáciou v obci v kontexte príslušných požiadaviek z 5.1.2015, ako aj ďalších požiadaviek občanov, zaslaných na MsÚ dňa 11.3.2015. Stručne k jednotlivým požiadavkám uvádzam stanovisko MsÚ, prípadne vedúceho odboru dopravy z ohliadky 7.4.2015: - Preverenie stavu vybavovania požiadavky občanov ulice zvanej Pod Skalicou z 18.12.2014 – p. Rolko ohliadol situáciu, uskutoční sa ďalšia ohliadka spolu s pracovníkom Žilinských komunikácií. - Petícia občanov Brodna, v ktorej žiadajú o vyrezanie 5 ks líp na cintoríne v Brodne z dôvodu poškodzovania pomníkov – poslanec Pažický informoval o zamietavom stanovisku zo strany MsÚ, prečítal prítomným zamietavú odpoveď, v ktorej sa uvádza, že sa nepotvrdil ani jeden dôvod výrubu drevín, uvedený v petícii. Stanovisko mesta sa stretlo s nevôľou občanov, ktorí uvádzali, že stromy sú u nás chránené, ale občania nie. Poslanec Púček skonštatoval, že stromy sa mohli zrezať pri výstavbe oplotenia cintorína, avšak niektorí občania sú neprajní a zrejme by boli dotyčných udali, ako sa tomu stalo aj pri výreze tují. - Zabezpečenie dorobenia prístrešku pri vybudovanom mieste na používanie vodovodu, ako aj zabezpečenie vybudovania trativodu na odtok vody, preverenie stavu prípravy plánu hrobových miest na novej časti cintorína - Plán hrobových miest na novú časť cintorína (aj s prípadným urnovým hájom) je navrhnutý na vypracovanie a schválenie do 30.9.2015. Projektová dokumentácia a vybudovanie chodníkov v novej časti je navrhnuté do plánu investícií na rok 2015. Prístrešok odberného miesta vody a trativod budú navrhnuté na realizáciu súčasne s vybudovaním chodníkov. - Zabezpečiť vyčistenie zbernej jamy v potoku Brodňanka oproti trafostanici – zberná jama bola pracovníkmi SVP š.p. vyčistená dňa 31.3.2015. Poslanec Pažický ocenil prístup p. Gábora z SVP a zrealizovanie vybagrovania v prisľúbenom termíne. - V priestore areálu ZŠ zabezpečiť zvýšený monitoring hliadkami Mestskej polície, nakoľko zo strany vandalov dlhodobo dochádza k poškodzovaniu majetku ZŠ – príslušník Mestskej polície p. Majerík informoval, že skutočne zistili grupovanie sa mladých ľudí v areáli ZŠ - avšak vo veku už nad 18 rokov, ktorí však ani z Brodna nepochádzajú. - Preverenie možnosti prestavby križovatky pri A. Barčíkovi v časti zvanej Pod Skalicou – na ohliadke p. Rolko informoval p. Petra Belanca, ktorý inicioval túto požiadavku zastupujúc ďalších viac ako 40 občanov Brodna, že bude nutné zo strany externého odborníka posúdiť možnosti, ako túto požiadavku k spokojnosti občanov vyriešiť. - Zabezpečenie opravy miestnej komunikácie za p. Petrom Košútom v časti zvanej Na Tobolkách v blízkosti areálu, ktorý využíva DHZ Brodno – vedúci dopravy na ohliadke konštatoval, že sa jedná o takmer havarijný stav, ktorý bude potrebné riešiť prednostne. - V rámci rekonštrukcie potoka Brodňanka preveriť, či sa v tejto súvislosti naďalej počíta s prisľúbeným rozšírením priľahlej miestnej komunikácie – poslanec Pažický informoval o stretnutí u p. primátora dňa 30.3.2015, ktorého sa zúčastnili aj predstavitelia SVP, š.p., OZ Piešťany. Bolo konštatované, že projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie počíta aj s prípadným posunutím koryta potoka tak, aby došlo k rozšíreniu komunikácie v kritických miestach. SVP však potrebuje od mesta Žilina stanovisko a najmä projekt pre rozšírenie komunikácie. Pri osobnej ohliadke vedúcim odboru dopravy MsÚ dňa 7.4.2015 mu boli požadované úseky rozšírenia ukázané a požiadavky bližšie ozrejmené poslancom Pažickým. - Preveriť možnosť, aby verejné vyhlášky, týkajúce sa občanov Brodna, alebo nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Brodna, boli zasielané prostredníctvom poslanca – o zverejnení takýchto materiálov, týkajúcich sa občanov Brodna, resp. nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Brodno na verejnej tabuli mesta, je poslanec Pažický informovaný zo strany pracovníkov vnútorného odboru mailom. Následne osobne informuje dotknutých občanov, ktorých sa materiály týkajú. - K zimnej údržbe – občania boli oboznámení, že Žilinské komunikácie postupujú pri zimnej údržbe komunikácií podľa schváleného operačného plánu zimnej údržby pre obdobie 2014/2015. Brodno sa nachádza v pásme, kde musia byť komunikácie spojazdnené do 48 hodín, čo doteraz bolo realizované. Najskôr sa zabezpečuje centrum mesta, potom ostatné časti. - Požiadať odbor kultúry, aby v rámci získavania finančných prostriedkov na kultúrne akcie aj zo strany sponzorov sa pamätalo aj na prímestské časti a na kultúrne akcie aj v týchto prímestských častiach - Odbor kultúry a športu organizuje verejné kultúrne podujatia v centre mesta, ktoré sú prístupné všetkým občanom. Neorganizujeme podujatia v žiadnej mestskej časti, nakoľko to rozpočet odboru nedovoľuje. Zároveň neoslovuje sponzorov, ale finančné zdroje získava podaním projektov z Nadácie pontis - tie sa tiež viažu na konkrétne, vopred schválené podujatia. Z uvedeného dôvodu nebude možné naplniť požiadavku občanov. Finančné zdroje pre ich aktivity je možné riešiť z dotácií mesta v grantovom systéme - ten je určený na podporu občianskych aktivít. - Preveriť možnosti zriadenia multifunkčného ihriska na športové vyžitie mládeže - bude potrebné konkretizovať vhodné miesto. Ďalšie požiadavky zo stretnutia z 5.1.2015 a požiadaviek zaslaných 11.3.2015, sú v štádiu ďalšieho riešenia.

2) Prítomní občania vyslovili nasledovné požiadavky, ktoré požiadali uviesť do tejto zápisnice, aby sa nimi zaoberali príslušné odbory Mestského úradu Žilina: - Zaradiť Brodno do plánu kompletnej rekonštrukcie miestneho rozhlasu a jeho prestavby na bezdrôtový rozhlas. - Preveriť, či v rámci výstavby diaľnice sa počíta s výstavbou protihlukovej bariéry v časti, kde bude diaľnica prechádzať cez obec. - Zabezpečiť zriadenie lampy verejného osvetlenia a reproduktora verejného rozhlasu v ulici Podskaličnej v blízkosti RD rodiny Krempaskej. - Osadiť dopravné značenie na dve hlavné križovatky v obci – pri hornej autobusovej zastávke a pri odbočke na ul. Na Tobolky. Najmä cudzí vodiči majú problém sa na týchto križovatkách orientovať, ale najmä o križovatkách ani nevedia, lebo tieto nie sú vôbec vyznačené. - Poslanec Pažický bol zo strany občanov požiadaný o pomoc pri vzniku pobočky Jednoty dôchodcov na Slovensku v Brodne. - V súvislosti s rekonštrukciou potoka Brodňanka občania požadujú, aby príslušné odbory Mestského úradu v Žiline pravidelne (minimálne na mesačnej báze, ideálne by však bolo informovanie v dvojtýždňových intervaloch) poskytovali informácie poslancovi Pažickému o aktuálnom stave prípravy stavby, zapracovaní požiadaviek občanov v súvislosti s možným rozšírením komunikácie v určitých miestach, ako aj o pokroku v hľadaní riešení financovania premostení k rodinným domom dotknutých občanov. S týmito informáciami bude následne poslanec Pažický včas oboznamovať občanov.

3) V rámci diskusie, ktorá prebiehala priebežne aj počas bodu 1), poslanec Pažický informoval o požiadavke občanov informovať v miestnom rozhlase občanov o úmrtí spoluobčana. V súčasnosti p. Súkeník vyhlasuje 1 krát bezplatne oznámenie o úmrtí a o termíne konania pohrebu. Ďalšie oznámenie je už spoplatnené. Možnosť oboznamovania občanov aj bez prípadnej požiadavky rodiny zosnulého, bude potrebné preveriť na Mestskom úrade, aby nedošlo k zasahovaniu do práv rodiny, prípadne iným nežiaducim sprievodným javom. Počas diskusie poslanec Pažický informoval, že v prípade, ak dôjde k vzniku škody na majetku občanov padnutím konára stromu na cintoríne, je možné sa obrátiť na Mestský úrad Žilina a požiadať o náhradu spôsobenej škody. Mesto má na takéto škody uzatvorenú poistnú zmluvu. Ďalej informoval o rozmiestnení VKK podľa harmonogramu, zverejneného na www.zilina.sk. V Brodne budú VKK umiestnené v termíne od 11.5. do 18.5.2015. V súvislosti s pôsobením prostitútok v blízkosti bývalej Anity informoval príslušník Mestskej polície o tom, že ich v poslednom období častejšie kontrolujú, avšak po odchode hliadky sa dotyčné opäť vrátia na svoje miesto. Mestská polícia nemá zákonnú možnosť, ako im v tejto činnosti na tomto mieste zabrániť. Boli vznesené viaceré návrhy, ako napr. umiestnenie značky zákazu vjazdu na komunikáciu, alebo vyrezania kríkov a stromov v danej oblasti. Možnosť realizovania týchto opatrení bude potrebné preveriť u vlastníkov dotknutých pozemkov. Diskusia sa v ďalšom venovala problematike parkovania motorových vozidiel na kraji ciest a miestnych komunikácii. Občania upozornili na niektoré vozidlá, ktoré pri státí na krajnici zasahujú do cesty viac, ako pripúšťajú príslušné normy. Zo strany Mestskej polície bude situácia v označených úsekoch monitorovaná a občania budú vyzvaní na dodržiavanie príslušných vzdialeností pri parkovaní vozidlami. Ako ďalšie riešenie potom nastúpi represia, t.j. osadenie tzv. „papučí“ na vozidlá, ktoré porušujú predpisy, s následným pokutovaním majiteľov. Riešením je samozrejme aj to, že občan pri zistení takéhoto zlého parkovania má možnosť zatelefonovať na Mestskú políciu a porušenie predpisov nahlásiť. Prítomný občan upozornil na skutočnosť, že vo večerných hodinách je problematické prejsť pešo po komunikácii okolo kostola, nakoľko je tam cesta úzka a treba ju v rámci opravy potoka rozšíriť.

4) V závere poslanec Pažický poďakoval prítomným občanom za účasť na stretnutí a prisľúbil, že o stave plnenia požiadaviek občanov ich bude priebežne informovať.

Vypracoval poslanec Ing. Ján Pažický predseda výboru: