Obec Brodno

 List poslanca Ing. Jána Pažického týkajúci sa názvu ulíc:

Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline

kontakt: Ing. Ján Pažický, Brodno 380, 010 14 Žilina, tel.:0915 837557, mail: janpaz@stonline.sk

 

                                                                                  Mestský úrad v Žiline

                                                                                  Námestie obetí komunizmu 1

                                                                                   011 31 Žilina  

 

                                                                                                          V Žiline, dňa 31.03.2015

 

Vec:  Občania môžu navrhnúť názvy ulíc v Brodne, Zádubní a Žilinskej Lehote  –    odpoveď

V súvislosti s možnosťou pripomienkovať pripravované názvy ulíc v Brodne som ako poslanec za príslušný volebný obvod využil zvolanú Výročnú členskú schôdzu Pozemkového spoločenstva UKR Brodno, ktorá sa konala dňa 14.3.2015 a zúčastnilo sa jej viac ako 150 občanov Brodna a požiadal som predsedníctvo Pozemkového spoločenstva UKR Brodno o vytvorenie priestoru v závere schôdze na prediskutovanie navrhovaných názvov ulíc v Brodne  s prítomnými občanmi. Zároveň som následne na druhý deň osobne obišiel ďalších občanov Brodna, aby sa vyjadrili k návrhom, ktoré boli prijaté na Výročnej schôdzi Pozemkového spoločenstva UKR Brodno. Posledné odsúhlasovanie navrhnutých názvov s občanmi Brodna som vykonal dňa 30.3.2015.

Výsledkom všetkých týchto stretnutí s občanmi je nasledovný návrh na názvy ulíc v Brodne:

1)    Brodňanská ulica: názov tejto ulice zachovať po celej trase, aj po pôvodne navrhovanej ulici Na Stráň – tento názov zrušiť a ponechať aj tu názov Brodňanská ulica

2)    Košútska ulica: tento úsek ulice s daným návrhom názvu zrušiť a od začiatku tejto ulice ponechať jej iba jeden názov: Na Tobolky

3)    Kolínska ulica: tento názov občania požadujú zmeniť na názov podľa miestnych zvyklostí na: Kapustná ulica

4)    Na árende: tento názov občania požadujú zmeniť na: Ku studničke (alebo Ku studienke)

5)    Záborská ulica: občania požadujú zmenu názvu na: Záhrbie

6)    Kosová ulica: občania požadujú zmenu názvu na: Ku krížu

7)    Neoznačenú ulicu (vyznačená čiernou prerušovanou čiarou prakticky rovnobežnou s ulicou Sadová ulica, nachádza sa tu 9 rodinných domov) pomenovať názvom: Za kaštieľom

Ostatné navrhnuté názvy ulíc občania Brodna akceptovali.

             S úctou

 

                                                                                                           Ing. Ján Pažický

                                                                                                        poslanec Výboru č.8

  Návrh názvu ulíc:

Snimka obrazovky 2015 03 03 o19.07.37