Obec Brodno

1 Základné údaje ÚGD mesta Žilina 

1.1 Predmet riešenia 

Predmetom riešenia je Územný generel dopravy mesta Žilina, ktorý má byť základným dokumentom pre plánovaný rozvoj dopravnej infraštruktúry mesta a priestorového usporiadania jeho územia. Dopravný generel zahrňuje analýzu súčasného stavu dopravy v území a určuje koncepciu jej dlhodobého rozvoja. Úlohou generelu je koncepčné riešenie všetkých druhov dopráv, ktoré sa v území realizujú. Jeho riešenie vychádza z podrobných analýz demografických a sociologických údajov, dopravno-inžinierskych prieskumov a urbanistických prognóz. 

Riešenie dopravného generelu mesta Žilina nadväzuje na základné analýzy a prognózy, realizované na Žilinskej univerzite a následne spracované v rámci tvorby ÚPN-M v časti doprava a dopravné zariadenia. Pre riešenie budú využité všetky relevantné prieskumy a analýzy, s rešpektovaním definovaných zásad urbanistického rozvoja mesta. Výsledky socio-demografických, urbanistických a dopravných analýz sú využité v dopravnom modeli mesta Žilina, ktorý je spracovávaný na Katedre cestného staviteľstva ŽU od roku 2007. 

Predmet riešenia je rozdelený na 2 etapy: 

I. etapa – Koncept návrhu. 

II. etapa – Návrh riešenia. 

 

Jednotlivé etapy vyjadrujú postupnosť riešenia, vyplývajúce z legislatívnych podmienok a logickej nadväznosti riešenej problematiky plánovanie dopravnej infraštruktúry v rámci riešenia priestorového usporiadania mestskej oblasti. 

Koncept návrhu riešenia dopravy v Brodne a vo Vraní viď obr. 

Snimka obrazovky 2015 07 30 o16.05.02

 

Snimka obrazovky 2015 07 30 o16.06.51

 

 Celkový návrh dopravy v meste Žilina.

Snimka obrazovky 2015 07 30 o17.19.56