Obec Brodno

Vážený pán primátor, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, vážení prítomní,

Určite si všetci živo pamätáte povodne z júla minulého roka, ktoré zasiahli Žilinu a okolie. Aj v Brodne opakovane úradoval potok Brodnianka, ktorý sa vylial z koryta a spôsobil veľké škody na okolitých rodinných domoch a pozemkoch. Situáciu ohľadne skrotenia Brodnianky sa snažia riešiť zainteresované osoby a rôzne inštitúcie už možno aj niekoľko desaťročí.

Ale až posledné roky sa začalo blýskať na lepšie časy. S prípravou investičnej stavby „Žilina-Brodno, úprava toku Brodnianka„ , investor Slovenský vodohospodársky podnik štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, začal v roku 2013, keď bolo vykonané polohopisné a výškopisné zameranie záujmového územia stavby a bola vypracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie.

Minulý týždeň v utorok 3.3.2015 v Brodne bolo zorganizované stretnutie zástupcov:  SVP Piešťany, projekčnej kancelárie, Mesta Žilina a občanov Brodna. Stretnutie som zvolal na základe požiadavky pracovníčky z SVP Piešťany práve k pripravovanej realizácii stavby „Žilina – Brodno, úprava  toku Brodnianka“.

Keďže pri realizácii stavby dôjde k dočasnému i trvalému záberu priľahlých pozemkov, investor stavby požiadal o zvolanie stretnutia občanov, dotknutých predmetnou stavbou, aby ich oboznámil s technickým riešením projektu, organizáciou výstavby a rozsahom záberov parciel.

Za Mesto Žilina sa stretnutia zúčastnili pán viceprimátor Trnovec, vedúci odboru dopravy a vedúci odboru životného prostredia, ktorí už určite pána primátora o priebehu pomerene búrlivého stretnutia s občanmi informovali.

Ako som už uviedol, pri realizácii stavby dôjde k dočasnému i trvalému záberu priľahlých pozemkov niektorých občanov. Z uvedeného dôvodu je preto potrebné, aby občania, dotknutí predmetnou stavbou, podpísali zmluvy o budúcich zmluvách o zábere častí vlastných pozemkov. Po podpísaní týchto zmlúv bude možné  pokračovať v ďalšej fáze prípravy stavby.

Projektant občanom vysvetlil niektoré detaily. Čo sa týka premostení k jednotlivým rodinným domom, v rámci stavby SVP vybuduje spodnú stavbu, potrebnú  pre osadenie hornej stavby premostení.

A tu sa dostávame k jadru problému. Na uvedené zareagovali viacerí občania s otázkou, či vrchné stavby – teda premostenia/mostíky ako prístup k jednotlivým rodinným domom, vybuduje SVP, alebo mesto. Keď odznela odpoveď, že SVP bude realizovať iba spodnú časť stavby a vrchná časť bude na náklady občanov, viacerí vyslovovali hlasné nesúhlasné stanoviská. Uviedli, že v takom prípade zmluvy o budúcich zmluvách nepodpíšu a s navrhovaným riešením nebudú nesúhlasiť.

Odzneli argumenty, že v mnohých prípadoch sa jedná u stavbou dotknutých občanov o starších ľudí na dôchodku, často so zlým zdravotným stavom, bez voľných finančných zdrojov, ktoré by im umožňovali na vlastné náklady si opäť vybudovať premostenia k rodinným domom, ktoré si už raz vybudovali, mnohí dokonca už aj na vlastné náklady opravovali. Premostenia boli vybudované pri výstavbe jednotlivých domov – veď ako by sa inak k domom dostali a ako by dostali stavebné povolenia na stavbu? Rodinné domy aj premostenia boli budované pred 40-50 rokmi, kde na stavbu takého mostíka dal určite súhlas pracovník Národného výboru, alebo obce, takže sa nemôže jednať podľa občanov o čierne stavby.

Vystúpil p. poslanec Púček, p. viceprimátor Trnovec a aj ďalší zúčastnení. Zápis zo stretnutia bude zajtra zverejnený na web stránke mesta Žilina – kto má záujem, môže si pozrieť bližšie informácie k priebehu.

V závere stretnutia som bol prítomnými občanmi požiadaný tlmočiť na najbližšom Mestskom zastupiteľstve nasledovnú požiadavku občanov Brodna na pána primátora Igora Chomu:

Občania Brodna vyjadrujú poďakovanie primátorovi Mesta Žiliny p. Igorovi Chomovi za kroky, ktoré doteraz podnikol v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou potoka Brodnianka. Oceňujú jeho nepopierateľné zásluhy, ktoré viedli k tomu, že do uznesenia Vlády SR číslo 499 zo dňa 8.10.2014 sa dostala úloha B.16. uložená ministrovi životného prostredia:  zabezpečiť ochranu mesta Žilina a jeho obyvateľov pred povodňami úpravou potoka Brodnianka a Bytčického potoka v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. v termíne do 31. decembra 2015.  Výsledkom týchto krokov je skutočnosť, že v 0.variante Plánu a rozpočtu SVP OZ Piešťany na rok 2015 sú zahrnuté finančné prostriedky vo finančnom objeme 1.142.000 €, ktoré by mali pokryť náklady potrebné na prípravu a realizáciu tejto stavby.

Občania Brodna však zároveň zdvorilo, ale naliehavo žiadajú pána primátora Žiliny Igora Chomu, aby urýchlene podnikol potrebné kroky a zaviazal príslušných pracovníkov Mestského úradu v Žiline hľadaním možných spôsobov riešenia danej vzniknutej situácie, týkajúcej sa pripravovanej realizácie stavby  „Žilina – Brodno, úprava  toku Brodnianka“. Stavbou dotknutí občania Brodna sú ochotní podpísať zmluvy o budúcich zmluvách v súvislosti s dočasným, ale aj trvalým záberom častí ich pozemkov, avšak za predpokladu, že po zbúraní jestvujúcich mostíkov/premostení k ich rodinným domom, nebudú občania znášať žiadne finančné náklady pri vybudovaní nových premostení k ich rodinným domom, ktoré sa vybudujú v rámci uvedenej stavby .

Občania Brodna zároveň žiadajú pána primátora, aby v rámci stavby, ak je to aspoň trochu technicky a právne možné, došlo v určitých úsekoch k čiastočnému posunutiu koryta Brodnianky (od pol metra max do 1 metra), čo by umožnilo rozšírenie jestvujúcej miestnej komunikácie súbežnej okolo potoka Brodnianka tak, aby sa bezpečne minuli oprotiidúce dve osobné motorové vozidlá. Na túto opakovanú požiadavku občanov Brodna však mesto zatiaľ nereagovalo. Vlastníkom dotknutých pozemkov by malo byť mesto  Žilina. Táto požiadavka bola opakovane bezúspešne vznášaná občanmi Brodna na stretnutiach poslanca s občanmi ešte za poslanca p. Púčka. Investor  stavby však od mesta Žilina doteraz takúto požiadavku, ani iné vyjadrenie, údajne nedostal.

Podotýkame, že sa jedná o stavbu, ktorá zafixuje stav v Brodne na ďalších možno 30-40 rokov. Nevyužiť takúto príležitosť na aspoň čiastočné vylepšenie aj dopravnej situácie v Brodne za pomerne malých finančných nákladov, by bolo - ako sa ľudovo hovorí - hriech.

Vážený pán primátor, poprosím v mene občanov Brodna o doriešenie uvedených  požiadaviek. Ja aj moji kolegovia z poslaneckého výboru č. 8, ale  aj ďalší spoluobčania Brodna, sme pripravení byť Mestu Žilina maximálne nápomocní pri hľadaní možných vhodných riešení. Upozorňujeme však, že je potrebné konať promptne.

Zvukový záznam zo zasadnutia: http://www.zilina.sk/docs/2015/mz-audio/3-MZ-v-Ziline-20150309.mp3