Obec Brodno

 Časť A: Problémy, na ktoré sa občania pýtali osobne, priamo na stretnutí:

Sú tu iba otázky  a odpovede týkajúce sa našej obce. Celá správa je na: http://www.zilina.sk/co-sa-urobilo/71/

 

 

 4.Obyvateľ z mestskej časti Brodno sa zaujímal, či Dopravný podnik mesta Žilina neplánuje v mestskej časti Brodno osadiť automat na cestovné lístky? Uvedené zdôvodnil tým, že v mestskej časti je veľký problém zakúpiť si cestovné lístky. 

 Na otázku odpovedal riaditeľ Dopravného podniku mesta Žilina s.r.o. na stretnutí s občanmi: 

 Uviedol, že dopravný podnik eviduje požiadavku na umiestnenie predajného automatu v Brodne už dlhšie. Dopravný podnik mesta Žilina (DPMŽ) odpovedal práve na túto otázku aj Žilinskému Večerníku. Otázky boli práve ohľadne umiestnenia predajného automatu v Brodne. Zdôraznil, že v stanovisku bolo uvedené, že DPMŽ neuvažuje momentálne o umiestnení predajného automatu v Brodne. V spomínanom stanovisku bolo uvedených niekoľko argumentov. V celom meste sa nachádza 54 predajných automatov, je však pravda, že nie sú umiestnené vo všetkých mestských častiach. Avšak je mnoho iných možností, ako si kúpiť cestovný lístok. V Brodne je až 60% cestujúcich, ktorí jazdia na čipovú kartu. Ďalšou z možností pre cestujúcich je zakúpenie si cestovného lístka v predajni Jednota v Brodne, s ktorou má DPMŽ zmluvu. Takýchto zazmluvnených partnerov má DPMŽ viac ako 60. Ďalšia možnosť je zakúpenie si lístka prostredníctvom sms alebo zakúpenie si cestovných lístkov do zásoby. Vysvetlil dôvod, prečo nemôže DPMŽ umiestniť predajné automaty do všetkých mestských častí:  Ide o pomerne veľkú investíciu, a to na úrovni 7 a viac tisíc EUR. Je navyše potrebné zabezpečiť elektrickú prípojku, prevádzkovať ju a platiť, čo predstavuje ďalšie financie. Podotkol, že naozaj je to nerentabilné. Informoval, že minulý rok robil DPMŽ prieskum na umiestnenie predajných automatov, pričom požiadavka na umiestnenie predajného automatu na zastávke MHD v Brodne sa umiestnila až na 17. mieste. Dodal, že DPMŽ mal v tom čase 5 ks nových predajných automatov, ktoré mohol umiestniť. Spresnil, že sú zastávky MHD, na ktorých nastupuje priemerne 700 tis. ľudí ročne, v Brodne nastupuje cca  20 tis. ľudí ročne.  Zdôraznil, že DPMŽ zvažuje všetky okolnosti týkajúce sa umiestnenia predajných automatov. Skonštatoval, že momentálne nie sú finančné prostriedky na umiestnenie predajného automatu v Brodne, pričom pre cestujúcich sú iné dostatočné možnosti na zakúpenie cestovných lístkov.

  1. 5.Obyvateľ z mestskej časti Brodno sa zaujímal, či nadácia Kia Motors Slovakia je ochotná pomôcť občanom mestských častí pri realizácií projektov na čistenie skládok. Uviedol, že občanom mestskej časti Brodno sa ťažko zháňajú finančné prostriedky na spoluúčasť projektu, kde zlyhali i poslanci mestského zastupiteľstva. 

 Na podnet reagoval hovorca mesta na stretnutí s občanmi:  

Informoval, že zástupca Nadačného fondu Kia Motors Slovakia už nie je prítomný na verejnom stretnutí s občanmi, pretože musel  odísť kvôli ďalším pracovným povinnostiam. Odporučil občanovi, aby svoju otázku konzultoval priamo so zástupcom nadačného fondu. Dodal, že občanovi poskytne telefonický kontakt na zástupcu nadačného fondu. Žiaľ, občan odišiel, teda hovorca mu kontakt nemal ako poskytnúť.

 Doplnené vyjadrenie hovorcu mesta:  

S touto otázkou je potrebné obrátiť sa priamo na spoločnosť Kia Motors Slovakia, s.r.o., kontakt na hovorcu spoločnosti:  media@kia.sk 

  1. 6.Obyvateľ z mestskej časti Brodno informoval, že  je nespokojný s prácou poslancov mestského zastupiteľstva. Uviedol, že projekt na čistenie skládky, ktorý malo realizovať Združenie Brodnianov sa mohol realizovať len z časti, pretože sa nepodarilo zabezpečiť finančné prostriedky na spoluúčasť. Podotkol, že je to výsledok toho, ako sa pracuje vo volebnom obvode č. 8. Dodal, že projekt nemôžu robiť tri osoby. Žiaľ, organizácie, ktoré oslovilo združenie, nejavili záujem o spoluprácu, bez ktorej nie je možné realizovať podobné akcie. Poznamenal, že niečo by mohol k danej veci vysvetliť aj p. Kapitulík, poslanec mestského zastupiteľstva, ktorého tiež oslovili. Taktiež bol sklamaný aj z p. Kaššu, ktorý "nepodal pomocnú ruku". Doplnil, že taktiež je pohoršený z Pozemkového spoločenstva Brodno.  Zdôraznil, že keď nie je spolupráca, ťažko sa robia projekty v mestskej časti Brodno. Poďakoval p. Moravcovej, pracovníčke odboru životného prostredia Mestského úradu v Žiline, ktorá ako jediná pomohla a bola ochotná vykonať isté opatrenia. Zároveň poukázal na to, že na verejnom stretnutí s občanmi je zúčastnených málo občanov. Uviedol, že v mestských častiach Brodno, Zádubnie, Vranie sú mestské rozhlasy, v ktorých sa vyhlasujú rôzne "sprostosti". Avšak oznam o tom, že sa koná verejné stretnutie vedenia mesta s občanmi nikto nevyhlásil. 

Na otázku odpovedal primátor na stretnutí s občanmi: 

 

Uviedol, že obyvateľa, ktorý predniesol svoj podnet pozná z verejných stretnutí, pretože je mimoriadne aktívny občan. Vo veci spolupráce s poslancami mestského zastupiteľstva p. Pučekom, p. Talafovou a p. Pažickým informoval obyvateľa, že má možnosť osloviť ich a diskutovať s nimi o problémoch. Uviedol, že ak nie je občan spokojný s ich prácou, nemá inú možnosť ako zvoliť si niekoho iného. Podotkol, že poslancov si volia obyvatelia, teda uvedených poslancov si zvolili oni. Dodal, že podľa jeho názoru pracujú práve spomínaní poslanci v uvedenom volebnom obvode veľmi kvalitne. Problém bude niekde inde. Poukázal na to, že obyvateľ spomenul spoluprácu v súvislosti s grantmi a projektmi a dokonca písal sťažnosť na zamestnancov mestského úradu. Obyvateľovi povedal, že problém má on, pretože nepredložil doklady potrebné k vyúčtovaniu grantovej dotácie, pričom práve on zastupuje Združenie Brodnianov, ktorému mesto poskytlo grantovú dotáciu. Podotkol, že každý grant, ktorý mesto preplatí na základe žiadosti a schválenia komisie musí byť riadne vyúčtovaný. Zdôraznil, aby sa občan v maximálnej miere sústredil na to, čo je potrebné, predložil vyúčtovanie grantu a nezvaľoval vinu na poslancov.

 Doplnené vyjadrenie vedúcej odboru vnútorných vecí:

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline môže kedykoľvek požiadať príslušného hlásateľa o vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase. Tieto oznamy sú bezplatné. Je na rozhodnutí samotného poslanca, či takúto formu informovania  občanov využije alebo nie. Zo strany mesta sme pripravení bezodkladne po doručení takejto požiadavky oznam pre občanov vyhlásiť.