Obec Brodno

Mestskí poslanci rokovali na radnici

 Žilina 20. 5. 2015 – Na Radnici mesta Žilina sa konalo dňa 18. mája 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, na ktorom sa zúčastnilo 29 poslancov. Rokovanie malo bohatý program týkajúci sa mnohých oblastí života v našom meste.

 Poslanci schválili vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. za rok 2014 vo výške 248 745,69 €. Náklady spojené s prevádzkovaním mestskej hromadnej dopravy vo výške 7 729 392,68 €tvorili 80,82% z celkových nákladov spoločnosti, ktorých výška predstavuje čiastku 9 564 045,83 €. Výnosy (vrátane vlastných – tržby z predaja cestovných lístkov) z prevádzky mestskej hromadnej dopravy vo výške 7 480 646,99 €predstavovali podiel 80,26% z celkových výnosov spoločnosti, ktorých výška je 9 320 867,28 €. Poslanci taktiež vzali na vedomie  správu o výsledku hospodárenia DPMŽ sumárne za celý rok 2014. 

 Poslanci vzali na vedomie informáciu o výsledkoch  hospodárenia Mestskej krytej plavárne v Žiline za I. štvrťrok 2015. Výnosy plavárne boli 153 905,09 vrátane dotácie z mesta Žilina (80 000 EUR) a náklady 151 719,95 €. Hospodársky výsledok bol teda + 2 185,14 €. Ďalej poslanci vzali na vedomie  informatívnu správu o hospodárení spoločnosti Žilbyt, s.r.o. za I. štvrťrok 2015. Spoločnosť mala náklady 61 556,38 €, výnosy vo výške 99 914,34 €. Zisk firmy bol 38 357,95 €.

 Dôležitým bodom bolo prerokovanie investičného zámeru mesta spojený s úpravou toku Brodnianka, ktorý inicioval primátor mesta Žilina Igor Choma, aby takouto formou pomohol občanom mestskej časti Brodno. Spoluúčasť mesta Žilina na predmetnom investičnom zámere je v predpokladanom rozsahu 17 premostení a prislúchajúcej cestnej infraštruktúry, z čoho sa predpokladá zrealizovanie 4 cestných mostov a 13  premostení k rodinným domom. Poslanci schválili záväzné stanovisko mesta Žilina, nakoľko projekt má priamy dopad na rozpočet mesta Žilina v roku 2016.

 Poslanci schválili predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Modernizácia vybratých častí verejného osvetlenia Žiliny“. Výška nenávratného finančného príspevku na projekt nesmie byť nižšia ako 10 000 € a vyššia ako 750 000 €. Pri podiele spolufinancovania 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10% zo štátneho rozpočtu SR a 5% spolufinancovania žiadateľa to znamená, že ak by mesto Žilina žiadalo maximálnu možnú výšku NFP, jeho spolufinancovanie by bolo 39 473,70 €.

 

PhDr. Pavol Čorba

hovorca mesta