Obec Brodno

Interpelácia - odpoveď

 Na základe Vami podanej interpelácie na zasadnutí MZ zo dňa 18.09.2017, v ktorej sa informujete k pripravovanej stavbe: „Žilina – Brodno, úprava toku Brodnianka“, riešenie aktuálneho zosuvu svahu v hornej časti potoka Brodnianka, ako aj stav prípravy stavby: úprava MK + premostenie potoka v Brodne Vám odpovedáme:

Úprava toku Brodnianka a úprava miestnych komunikácií + premostenie potoka v Brodne

V súčasnosti je stav príprav týchto akcií nasledovný:

- mesto Žilina má vydané územné rozhodnutie na premostenia (lávky a mosty)

-mesto Žilina má spracované realizačné projekty premostení (mostov a lávok), vrátane úprav vyžiadaných troma dotknutými subjektmi

-mesto Žilina  má spracovaný realizačný projekt úprav miestnych komunikácií od konečnej zastávky po koniec miestnej komunikácie

-so stavebným konaním na akciu v predošlom riadku sa začne, akonáhle bude mať SVP spracované geometrické plány a tieto budú overené na katastri nehnuteľností, a bude prebiehať stavebné konanie na úpravu potoka Brodnianka, ktoré zabezpečuje SVP, š.p.

-SVP má zabezpečený projekt pre stavebné povolenie. K stavebnému povoleniu SVP zabezpečuje okrem iného aj zmenu druhu pozemku a skrývku zeminy pre jednu parcelu ako podmienku jedného z dotknutých orgánov.

-predpokladaný termín podania žiadosti SVP na stavebné povolenie úpravy potoka Brodnianka je december 2017, pričom by malo trvať cca 2-3 mesiace

 -v spolupráci s SVP sa taktiež kreuje zmluva o vecnom bremene na dotknuté pozemky (súkromní vlastníci, obyvatelia MČ Brodna, SPF), kde bremenom budú premostenia (mosty, lávky a časť komunikácie ponad priepust)

-v tomto mesiaci sa stretol primátor mesta Žilina s generálnym riaditeľom SVP, š.p., s ktorým boli o.i. zhodnotené otázky spoločných príprav na túto veľkú investičnú akciu. Dohodli sa taktiež niektoré podrobnejšie formy spolupráce, ako napríklad forma jednotného verejného obstarávania s výsledkom jednotného zhotoviteľa stavebných prác, a forma spolupráce pri spolufinancovaní jednotlivých častí investičnej akcie.

-v súčasnosti pripravuje mesto Žilina návrh zmluvy o spolufinancovaní investičnej akcie, ktorú následne bude komunikovať s partnerom SVP

-mesto Žilina požiadalo SVP o zaradenie investičnej akcie úpravy potoka Brodnianka do ich investičného plánu na rok 2018, pričom sa tak na strane SVP aj stalo.

 Okrem spomínaných častí akcie oznamujeme, že mesto Žilina pripravilo projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie na dobudovanie kanalizácie na ul. Brodňanská, a požiadalo spoločnosť SEVAK, a.s., aby túto investičnú akciu zaradili do investičného plánu na rok 2018. Spoločnosť Sevak, a.s. listom oznámila, že túto akciu zaradí do komisie, ktorá rozhodne o zaradení alebo o nezaradení tejto kanalizácie do investičného plánu na rok 2018, o čom bude mesto Žilina písomne informovať.

 Sanácia zosuvu svahu v hornej časti potoka Brodnianka 

 

V súčasnosti je stav príprav tejto investičnej akcie nasledovný:

-mesto Žilina disponuje s realizačným projektom sanácie zosuvu

-inžinierska činnosť pre získanie územného rozhodnutia je v procese

-v spolupráci s Vami sa uskutočnilo stretnutie s občanmi - vlastníkmi dotknutých pozemkov, na ktorom sa podarilo získať od nich súhlasy so zámerom sanácie svahu pre potreby územného konania tejto akcie

-dotknutým vlastníkom pozemkov je taktiež SPF, ktorý sme oslovili so žiadosťou o udelenie súhlasu. Súhlas regionálnej pobočky v Žiline už bol vydaný, avšak v súlade s ich pravidlami je tento ešte na definitívnom odsúhlasení v centrále v Bratislave.

 

-po vydaní riadneho platného súhlasu od SPF bude možné podať kompletnú žiadosť na vydanie územného rozhodnutia pre túto akciu. Po vydaní územného rozhodnutia budú zapracované prípadné pripomienky dotknutých orgánov do projektovej dokumentácie, začne sa proces riadneho majetkoprávneho vysporiadania s dotknutými vlastníkmi pozemkov pre účely stavebného povolenia, a následne sa začne proces inžinierskej činnosti za účelom získania stavebného povolenia.

 

 S úctou

 

Ing. Igor Liška

    prednosta