Obec Brodno

 

Snimka obrazovky 2014 10 22 o18.21.53TLAČOVÁ SPRÁVA

Dlhoročný problém Brodňanov bude vyriešený

 

Po októbrovom zasadnutí vlády v Žiline je zrejmé, že vodný tok, ktorý nie je v majetku mesta, ale v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., bude vyregulovaný na prietokové pomery, ktoré zvládnu 50 ročnú vodu. Financie na tento účel vyčlenila vláda Slovenskej republiky a minister životného prostredia Peter Žiga sa s problémom oboznámil osobne priamo v teréne v Brodne.

 

Na výjazdovom zasadnutí vlády Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 8. októbra 2014 na Radnici mesta Žilina, bolo ministrovi životného prostredia uložené zabezpečiť ochranu mesta Žilina a jeho obyvateľov pred povodňami úpravou potoka Brodnianka a Bytčického potoka v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. s termínom do 31.12.2015. Štát ako vlastník vodného toku a zároveň gestor koncepčného prístupu v ochrane pred povodňami konečne urobil reálny krok k skutočnej ochrane obyvateľov. Priamo na mieste sa bol so situáciou osobne oboznámiť aj minister životného prostredia Peter Žiga.

 

„Už od svojho nástupu do funkcie primátora v roku 2011 som sa usiloval o to, aby správca vodných tokov neodkladne pristúpil k riešeniu týchto problémov. Dôvodom odkladania regulácie Brodnianky bol pre Slovenský vodohospodársky podnik š.p. chronický nedostatok financií. Pochopiteľne chápem, že každým rokom sa nám znásobuje výskyt prívalových dažďov a ide o problém celého Slovenska, avšak dlhodobo som sa snažil presvedčiť premiéra, ministra a vládu, že pre ochranu Žilinčanov nie je možné tento problém ďalej odkladať a financie pre tento účel sa musia doslova nájsť okamžite,“ konštatuje primátor mesta Žilina Igor Choma po zasadnutí vlády v Žiline. „Preto som rád, že vláda sa s mojimi argumentmi oboznámila a uznala ich opodstatnenosť. Dlhodobé úsilie sa vyplatilo“, doplnil Choma.

 

Mesto Žilina už v marci 2011 písomne požiadalo SVP š.p., o zaradenie kompletnej rekonštrukcie regulácie vodného toku Brodnianka do Podnikového plánu investícií na rok 2011. Na základe tejto výzvy mesto Žilina dostalo písomnú odpoveď, že táto požiadavka bola zaradená do Rozvojového programu investícií na roky 2012 až 2018. S takýmto časovým horizontom nebol primátor Igor Choma spokojný, a preto aj na žiadosť miestneho poslanca Jána Púčeka bolo v júni 2011 zvolané stretnutie zástupcov SVP š.p. a mesta Žilina priamo v Brodne pri vodnom toku Brodnianka. Po tomto stretnutí bola do SVP š.p. poslaná písomná žiadosť o zaradenie investície „Brodno – úprava toku Brodnianka“ do Podnikového plánu investícií na rok 2012.

 

V októbri 2012 bola na Mestský úrad v Žiline doručená Petícia na zabezpečenie regulácie potoka, prostredníctvom poslaneckého výboru volebného obvodu č. 8. Tá bola v zmysle §5 ods.3 zákona 85/1990 Zb. o petičnom práve postúpená SVP š.p.

V auguste 2013 sa konalo na Mestskom úrade v Žiline stretnutie zo zástupcami SVP š.p., na základe ktorého sa v januári 2014 konalo už stretnutie výrobného výboru v rámci spracovávania projektovej dokumentácie pre stavbu „Žilina - Brodno – úprava toku Brodnianka“.

 

Žiaľ, 21. júla 2014 sa popoludní cez mesto Žilina prehnala intenzívna búrka so silným vetrom a zrážkami, ktoré spôsobili mnohé škody na majetku občanov a samosprávy. Prírodný živel postihol aj mestskú časť Brodno, kde boli poškodené mestské komunikácie, zaplavené ulice a obydlia občanov v dôsledku zvýšenia tokov miestnych potokov. Táto povodeň potvrdila, že úsilie súčasného vedenia mesta o vyriešenie vodného toku Brodnianka je opodstatnené.

 

Vláda Slovenskej republiky ďalej nariadila ministrovi životného prostredia:

  • zabezpečiť ochranu mesta Žilina a jeho obyvateľov pred povodňami úpravou potoka Brodnianka a Bytčického potoka v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. – do 31. 12. 2015,
  • vyčleniť finančné prostriedky na realizáciu celej stavby „Žilina – Trnové, Trnovka a Breznický potok, úprava potokov“ z dôvodu zvýšenia bezpečnosti účastníkov dopravy a chodcov na kritickom úseku dopravy v Žiline, mestská časť Trnové – do 31. 12. 2016,
  • začať s prípravou projektu a následnou realizáciou stavby suchých poldrov v Trnovom na potoku Trnovka a na Solinkách na potoku Všivák z dôvodu ochrany mesta Žilina a jeho obyvateľov pred povodňami – do 30. 1. 2017.

 

Pre obyvateľov Žiliny a dotknutých mestských častí zvlášť je najpodstatnejším odkazom to, že s dlhodobé úsilie a žiadosti až na najvyššej úrovni prinesú svoje ovocie.

 PhDr. Pavol Čorba - hovorca mesta.

Na fotografií je minister životného prostredia SR Peter Žiga  na obhliadke potoka Brodňanka.

minister zivotneho prostredia SR Peter Ziga v Brodne